Locatie

De Purmer Oost als woonlocatie

De locatie De Purmer Oost is één van de weinige locaties in de Metropoolregio waar ruimte is voor gebiedsontwikkeling. De locatie maakt geen onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur (valt buiten de Rijksbuffer zone) en het ligt niet binnen de Schipholcontouren.

Ook is de locatie niet aangemerkt als "cultureel erfgoed" en niet aangewezen als potentiële locatie voor waterberging of windmolenpark. Daarnaast is in deze regio de woonbehoefte het grootst.

Dit plangebied kan voorzien in de kwantitatieve behoefte, maar ook in de kwalitatieve behoefte. De behoefte naar meer (groen)stedelijke grondgebonden en landelijke woonmilieus. Niet iedereen wil in een appartement in de stad wonen. Het bouwen van grondgebonden woningen is noodzakelijk voor de groeiende groep jonge gezinnen die zich in de regio willen vestigen.

Ontsluiting: Multimodaliteit voor De Purmer Oost

Op grond van de uitgevoerde verkenning kan worden aangegeven dat De Purmer Oost multimodaal kan worden ontsloten, waarbij zowel openbaar vervoer als de fiets/e-bike een rol hebben als aanvulling en alternatief voor de auto.

Hoofdpunten hierin zijn:

  • Aantakking van De Purmer Oost in het bestaande bussysteem Amsterdam – Purmerend met mogelijkheden tot verbeterde verbinding bij metro uitbreiding in Amsterdam en/of door infrastructuur verbetering Amsterdam – De Purmer - Oost in het kader van transitie van het busvervoer naar een zero-emissie systeem.
  • Verzilveren van kansen die de (elektrische) fiets biedt in het verbinden van De Purmer Oost met Amsterdam noord (metrostation Noord-Zuidlijn) en uitnutten van de investeringsvoornemens van de Stadsregio.
  • Profiteren van kansen voor ketenmobiliteit bijvoorbeeld door een Park + Bike voorziening op de locatie 'Schouw'.


Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met

 info@depurmer.nl

Ik heb belangstelling  Ik heb belangstelling


Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u contact opnemen met

 info@depurmer.nl

Ligging van het project